Triển khai thực hiện Kế hoạch số 185/KH-TLĐ, Kế hoạch số 141/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW
Thực hiện Công văn số 1603/LĐLĐ ngày 14/4/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 185/KH-TLĐ, Kế hoạch số 141/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các Chương trình, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. 

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung như sau:

 1. Tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch số 185/KH-TLĐ và Kế hoạch số141/KH-UBND (gửi kèm theo Công văn này) đến cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ tại cơ quan, đơn vị, chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện công tác gia đình.

          Tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh tại Kế hoạch số 06/KH-CĐVC tỉnh ngày 14/3/2022 về thực hiện Chương trình hành động số 100-CTr/TU ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, gắn với thực hiện Kế hoạch số 185/KH-TLĐ và các nội dung chỉ đạo tại công văn này. Trong đó chú trọng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng (BNCQC) công đoàn các cấp; nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt và cán bộ nữ công công đoàn các cấp về công tác gia đình thông qua các hội nghị tập huấn hằng năm. Phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp được tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về công tác gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

2. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động truyền thông về công tác gia đình trong đoàn viên, CCVCLĐ.

Chú trọng hoạt động trực tiếp, như: sinh hoạt câu lạc bộ, diễn đàn, tọa đàm, hội thi, hội nghị biểu dương gia đình đoàn viên, CCVCLĐ tiêu biểu ... Hoạt động gián tiếp: thông qua các kênh thông tin của công đoàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội Facebook, zalo...để truyền thông nhân rộng các điển hình gia đình văn hóa tiêu biểu và các mô hình hoạt động hiệu quả, cách làm hay trong các cấp công đoàn nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, CCVCLĐ. Phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 85% và đến năm 2030 đạt trên 95% gia đình đoàn viên, CCVCLĐ được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về giáo dục đạo đức, lối sống, thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ và phòng ngừa xâm hại trẻ em; phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình. Phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 85% và đến năm 2030 trên 95% đoàn viên công đoàn trước khi kết hôn được các cấp công đoàn hỗ trợ trong hoạt động tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (25/11),...

3. Tổ chức các chương trình vận động và phát triển các mô hình hỗ trợ đoàn viên, CCVCLĐ xây dựng gia đình hạnh phúc.

 Vận động đoàn viên, CCVCLĐ tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trọng tâm là xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho đoàn viên, CCVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ kịp thời những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch Covid-19. Nghiên cứu thực hiện các mô hình do Tổng Liên đoàn phát động, như: “Lễ cưới tập thể”,“Trại hè cho con công nhân lao động”, “Sức khỏe của bạn”.

  4. Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp triển khai thực hiện công tác gia đình.

Các CĐCS tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể cùng cấp để tổ chức các hoạt động về công tác gia đình; đẩy mạnh Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, CCVCLĐ.

5. Tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác gia đình.

Tích cực nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng và triển khai thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CCVCLĐ. Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành về thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới

 

Chi tiết văn bản tại đây:

1. CV_trien_khai_KH_185_TLD_KH.pdf

2.141_UBND_Ke_hoach_trien_khai_chi_thi_06.pdf

3.185TLD_Ke_hoach_thuc_hien_Chi_thi_06_ve_C_tac_XD_gia_dinh.pdf


 

Tin khác
1 2 3 4 5 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 494
  • Trong tuần: 4,188
  • Tất cả: 880,581
Đăng nhập