Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai
Văn bản quy phạm pháp luật

- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật s 64/2020/QH14 và Luật số 72/2020/QH14; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 72/2020/QH14; Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 40/2019/QH14, Luật số 61/2020/QH14, Luật số 62/2020/QH14 và Luật số 64/2020/QH14; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 64/2020/QH14; Luật Điện lực số 28/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 24/2012/QH13 và Luật số 28/2018/QH14; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 70/2014/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13; Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13, Luật số 23/2018/QH14 và Luật số 67/2020/QH14. Nội dung cụ thể:

https://storage-vnportal.vnpt.vn/lci-ubnd-responsive/sitefolders/qdtpt/6144/luat-sua-doi-luat-dau-tu-cong-doi-tac-cong-tu-dau-tu-nha-o-dau-thau-dien-luc-doanh-nghiep-thue-tieu-thu-dac-biet-thi-hanh-an-dan-su-2022.pdf

Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 

https://storage-vnportal.vnpt.vn/lci-ubnd-responsive/sitefolders/qdtpt/6144/nghi-dinh-02-2022-nd-cp.pdf

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD  của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

https://storage-vnportal.vnpt.vn/lci-ubnd-responsive/sitefolders/qdtpt/6144/thong-tu-10-2021-tt-bxd.pdf

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

https://storage-vnportal.vnpt.vn/lci-ubnd-responsive/sitefolders/qdtpt/6144/thong-tu-11-2021-tt-bxd.pdf

 

Sưu tầm: Thúy Huyền 

Thúy Huyền
Tin khác
1 2 3 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 654
  • Trong tuần: 3,400
  • Tất cả: 814,618
Đăng nhập