Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

    Ngày 08/02/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thông tư gồm 10 điều và 02 Phụ lục (Phụ Lục Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản; Phụ lục mẫu thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản). Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

    Theo đó, nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm: (i) nhóm  tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; (ii) nhóm  tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; (iii) nhóm  tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; (iv) nhóm  tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; (v) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; (vi) nhóm  tiêu chí các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

    Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản theo thang điểm 100, cụ thể: Nhóm  tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá gồm 05 tiêu chí với tổng số 23 điểm; nhóm  tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả gồm 06 tiêu chí với tổng số 22 điểm; nhóm  tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản gồm 08 tiêu chí chia các mức với tổng số 23 điểm; nhóm  tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp gồm 05 tiêu chí với tổng số 45 điểm; nhóm  tiêu chí các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định với 05 điểm và tiêu chí bắt buộc phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

    Bên cạnh đó Thông tư còn quy định về việc thông báo, hủy bỏ kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; các trường hợp người có tài sản đấu giá từ chối đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản; trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, cơ quan chủ quản của người có tài sản đấu giá và nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố…

    Thông tư áp dụng đối với người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản.

    Thông tư không áp dụng đối với trường hợp lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua đấu thầu theo quy định của pháp luật. Trường hợp lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua đấu thầu thì thực hiện theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và pháp luật về đấu thầu.

    Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/03/2022./.

 

Tải về

Huỳnh Cao Sơn
Tin khác
1 2 3 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 667
  • Trong tuần: 3,413
  • Tất cả: 814,631
Đăng nhập