Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế cho vay mới

    Hoạt động cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai trước đây thực hiện theo Quy chế cho vay đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQL ngày 15/7/2019 của Hội đồng quản lý Quỹ, được xây dựng trên căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007.

    Ngày 18/12/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/02/2021 và thay thế Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007.

     Ngày 06/10/2021 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 86/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương. Trong Thông tư hướng dẫn nêu rõ các Quỹ địa phương có trách nhiệm xây dựng và trình Hội đồng quản lý Quỹ ban hành các Quy chế phù hợp với Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai (Quỹ) bám sát Thông tư hướng dẫn, cập nhật các quy định, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thực hiện xây dựng và ban hành Quy chế cho vay mới kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐQL ngày 06/10/2022 của Hội đồng quản lý Quỹ bao gồm 4 Chương, 56 Điều; thay thế Quy chế cho vay đầu tư đã ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQL ngày 15/7/2019 của Hội đồng quản lý Quỹ và quy định về đảm bảo tiền vay trong hoạt động cho vay của Quỹ ban hành kẻm theo Quyết định số 50/QĐ-QĐTPT ngày 15/7/2019 của Quỹ.

     Quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐQL ngày 06/10/2022 của Hội đồng quản lý Quỹ để cụ thể hóa các quy định đối với hoạt động cho vay của Quỹ. Việc ban hành Quy chế cho vay sẽ giúp cho hoạt động cho vay của Quỹ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và tạo điều kiện cho các Chủ đầu tư dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay của Quỹ để đầu tư thực hiện các dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

      Đính kèm: Quy chế cho vay.pdf

                                                                                                                                                                                                                                      Tin bài: Kim Anh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 338
  • Trong tuần: 6,199
  • Tất cả: 810,580
Đăng nhập