Thông báo điều chỉnh cách xác định một số nội dung liên quan đến trả nợ gốc, lãi vay các dự án vay vốn đầu tư xây dựng công trình/hạng mục.
 Xác định phương pháp tính lãi trong hoạt động cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

 1. UBND TỈNH LÀO CAI

  QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

  Số:       /QĐTPT-TD

  V/v cách thức xác định các nội dung liên quan đến trả nợ gốc, lãi vay đối với dự án cho vay vốn đầu tư xây dựng công trình

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Lào Cai, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng;

Căn cứ các Hợp đồng tín dụng ký giữa Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai và tổ chức, doanh nghiệp vay vốn, cho vay vốn đầu tư xây dựng công trình/dự án.

Quỹ Đầu tư phát triển (Quỹ - Bên cho vay) thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp vay vốn (Bên vay) cách thức xác định các nội dung liên quan đến trả nợ gốc, lãi vay đối với dự án vay vốn đầu tư xây dựng công trình/dự án vay vốn từ nguồn vốn hoạt động của Quỹ, như sau:

1. Thời hạn tính lãi, thời điểm xác định số dư để tính lãi và thanh toán nợ:

a. Thời hạn tính lãi vay được xác định từ ngày Quỹ giải ngân vốn vay cho Công ty hoặc ngày Công ty thanh toán hết lãi vay, nợ gốc kỳ trước, đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết lãi vay, nợ gốc kỳ này.

b. Thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

c. Thời điểm thanh toán lãi vay, nợ gốc: theo quy định cụ thể trong Hợp đồng tín dụng.

d. Có ví dụ minh họa theo tháng/quý của từng dự án/công trình được vay vốn.

* Trường hợp Bên vay thanh toán nợ gốc trước hạn, căn cứ số ngày trả nợ trước hạn thực tế, Quỹ sẽ tính toán và giảm trừ lãi vay cho Bên vay vào tháng kế tiếp.

2. Phương pháp tính lãi: áp dụng theo công thức quy định trong Hợp đồng tín dụng.

3. Xác định thời điểm ghi nhận Công ty trả lãi vay, nợ gốc cho Quỹ: là thời gian (ngày) ghi trên chứng từ (Giấy báo có, chứng từ giao dịch ...) của Ngân hàng nơi Quỹ mở tài khoản, xác nhận tài khoản của Quỹ báo số dư tăng do Bên vay thanh toán nợ đầy đủ theo quy định.

4. Thời gian áp dụng: bắt đầu từ tháng 7 năm 2018.

Quỹ Đầu tư phát triển thông báo đến Bên vay để biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của tổ chức, doanh nghiệp vay vốn !

 

Nơi nhận:    

- Như trên;

- Ban Giám đốc Quỹ;

- Phòng TD; Phòng KT;

- Lưu: VT.                         

 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

 

(đã ký)

  

Hoàng Văn Khoa

(Tổng hợp: Quang Vinh)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 463
 • Trong tuần: 4,157
 • Tất cả: 880,550
Đăng nhập