Nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị cho đảng viên mới
Thực hiện Thông tri triệu tập số 21-TTr/ĐUK ngày 06/3/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai về việc về việc triệu tập học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp khóa 57.

         Tham dự Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới có đồng chí Nguyễn Thị Minh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, chỉ đạo lớp học và 78 học viên là đảng viên mới kết nạp thuộc 26 chi, đảng bộ cơ sở.

anh tin bai

H1. Đ/c Nguyễn Văn Dũng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối  phổ biến nội quy, quy chế lớp học

         Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai đã cử 02 đảng viên dự bị đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Trong 6 ngày học tập, các đồng chí học viên đã được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm những nội dung cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; về Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc ta; những quan điểm, chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng về phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế và công tác xây Đảng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, gắn với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối.

         Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

anh tin bai

H2. Đ/c Nguyễn Thị Minh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu bế giảng lớp học đồng thời giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới trong thời gian tới.

         Kết thúc khóa học 02 đảng viên dự bị Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai đã đạt kết quả tốt và được Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp trao chứng nhận bồi dưỡng đảng viên mới.

anh tin bai

H3. Đại diện Đảng ủy Khối trao chứng nhận cho các học viên

Vũ Phương 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập