Bô Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010
 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 127/2009/TT-BTC, ngày 19/6/2009 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2010 với hai nội dung chính là: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2009 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.

 

Căn cứ đánh giá nhiệm vụ NSNN năm 2009 bao gồm: Nhiệm vụ NSNN năm 2009 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 21/2008/QH12 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 và Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khoá XII về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 đã được Thủ tướng Chính phủ giao; Các văn bản điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gồm: Nghị quyết số 01/2009/NQ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2009; Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Quyết định số 12/2009/QĐ-TTg ngày 19/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009, Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp và bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trường kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp; Thông tư số 115/2008/TT-BTC ngày 2/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2009; Tình hình thực hiện các nhiệm vụ NSNN trong 6 tháng đầu năm; các giải pháp phấn đấu thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

 

Nội dung đánh giá thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2009 bao gồm: đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Chưong trình 135 và dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; kết quả thực hiện chế độ cải cách tiền lương.

Khi xây dựng dự toán NSNN năm 2010 cần quán triệt việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong năm 2009, tiếp tục thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế bền vững, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội. Theo đó, năm 2010 tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các khoản chi ngân sách (kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển) để triệt để tiết kiệm và nâng cao hiệu quả chi ngân sách, đảm bảo nguồn lực để triển khai thực hiện dự án, chương trình, chính sách an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, giữ vững an ninh tài chính quốc gia.

 

Về nội dung xây dựng dự toán thu NSNN năm 2010, Thông tư tập trung hướng dẫn chi tiết hơn đến các chế độ, chính sách thu đã được sửa đổi, bổ sung như chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt…Công tác xây dựng dự toán chi NSNN năm 2010 dựa trên dự toán chi đầu tư phát triển; chi thường xuyên; chi các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA; thực hiện cải cách tiền lương; chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng; chi dự phòng NSNN và các khoản chi từ nguồn thu được để lại theo chế độ.Thông tư đã đưa ra các biểu mẫu chi tiết hướng dẫn lập và báo cáo dự toán ngân sách năm 2010.

 

Cùng với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2009; Thông tư nhấn mạnh các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2009 làm căn cứ xây dựng dự toán NSNN năm 2010 gắn với việc tổng kết kế hoạch 5 năm 2006-2010, chiến lược 10 năm 2001-2010 để làm căn cứ xây dựng kế hoạch 5 năm và chiến lược 10 năm cho giai đoạn tới.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 42
  • Trong tuần: 5,964
  • Tất cả: 735,001
Đăng nhập