Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
28/2017/QĐ-UBND 15/09/2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 343
Tải về 0
10/2017/QĐ-UBND 08/03/2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về QLDA đầu tư XDCT và Quản lý CLCT xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 354
Tải về 0
45/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
Lượt xem: 375
Tải về 1
15/2016/QĐ-UBND 16/03/2016 Quyết định 15/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 434
Tải về 0
3384/QĐ-UBND 06/10/2015 Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 449
Tải về 2
28/2014/TT-BTC 25/02/2014 Thông tư 28/2014/TT-BTC - Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của quỹ đầu tư phát triển địa phương
Lượt xem: 402
Tải về 1
37/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Nghị định 37 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương
Lượt xem: 245
Tải về 0
138/2007/NĐ-CP 28/08/2007 Nghị định 138 - Về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
Lượt xem: 217
Tải về 0